TD-KVALITETSUTVECKLING

ISO9001, ISO14001, AFS2001:1 / ISO45001 (f d OHSAS18001) & ISO39001 med totalt projektansvar.

Vi tar fram ett dokumenterat integrerat eller separat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet enligt ISO9001, ISO14001, AFS2001:1 / ISO45001 (f d OHSAS18001) resp ISO39001 med totalt projektansvar.

Aldrig har det varit så enkelt att ta fram ett underlag för certifiering som nu.
Vi dokumenterar bara det som behövs!

Vi hjälper er att, på kort tid och till fast pris, ta fram en verksamhetshandbok för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Var för sig eller integrerade

Totalt projektansvar innebär att TDQ ansvarar för den dokumentering som krävs för att klara en godkänd certifiering. Vår resultatgaranti - Vi svarar således för de korrigeringar i dokumentationen som eventuellt kan framkomma vid en certifieringsrevision.
Kvalitet: Den senaste kvalitetsstandarden ISO9001:2015 kräver ex vis dokumenterade processer endast inom sex (6) områden. I övrigt är det mest redovisande dokument som krävs.
Miljö: För ett miljöledningssystem föregås arbetet av en miljöutredning för att kartlägga nuläget beträffande verksamhetens miljöpåverkan. Miljöutredningen mynnar ut i en redovisning av de miljöaspekter som skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med miljöledningssystemet enligt ISO14001:2015.

Arbetsmiljö & trafiksäkerhet

Enligt lag ska alla företag som har fler än 10 medarbetare kunna visa att de bedriver SAM, Systematiskt ArbetsMiljöarbete enligt AFS2001:1 / ISO45001. Det gör man enklast med bra och systematiska processer och man börjar med en arbetsmiljö- och/eller trafiksäkerhetsutredning.
Verksamhetshandboken består av processbeskrivningar med flödesdiagram/processkartor, tillbehör/blanketter för befattningsbeskrivningar, utbildningsplan, utbildningsjournaler, underlag för medarbetarsamtal, medarbetarhandbok inkl aktuella regler för sjukfrånvaro, attestplan, agendor för möten, förbättringsförslag, kundenkät, krisplan, incidentrapport, jämställdhetsplan mm.

Utbildning

Om alla medarbetare är tillräckligt utbildade och tränade, minskar behovet av processbeskrivningar radikalt. Det räcker kanske med ”lathundar” med stolpar i vissa fall för att visa att ”alla kan”. Balanserade styrkort använder vi, om kunden så önskar, för att skapa de kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- & trafiksäkerhetsmål som skall formuleras och förankras i verksamheten.
Tidplan och projektorganisation fastställs vid projektets start. Utbildning/information för medarbetare ligger tidigt i processen. Under projekttiden träffas vi ca 2 gånger/månad á 3 timmar för avstämning.

Internrevisioner

Efter att ledningssystemet "sjösatts" och ev. certifierats, vidtar det löpande underhållet. En del av detta arbete utgörs av de årliga internrevisionerna som vi också kan hjälpa er med liksom utbildning av de egna internrevisorerna.
Väljer ni att ta större del av utvecklingsansvaret själva kan vi fungera som samtalspartner och/eller biträdande projektledare och ge löpande konsultstöd.

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus